star chick-chat.org star Женски работи star Моето бебе star ПРАВА НА ПАЦИЕНТА
Страници: [1]   Надолу
  Изпечатай  
Автор Тема: ПРАВА НА ПАЦИЕНТА  (Прочетена 5497 пъти)
Mermaid
Newbie
*
Публикации: 5935« -: Февруари 11, 2007, 23:32:46 »

Не знам дали темата е за този раздел, но ето:

ПРАВА НА ПАЦИЕНТА

Чл. 210. Тази глава установява правата на всеки пациент, който търси или получава медицинска помощ съгласно статута му на осигурено лице.

Чл. 211. Всеки пациент има право на най-добрата медицинска помощ в съответствие с действащото в страната законодателство и НРД.

Чл. 212. Всеки пациент има равни права и достъп до ползването на качествена медицин-ска помощ независимо от своята религия, раса, пол, политически убеждения, националност или гражданство.

Чл. 213. Пациентът има право на свободен избор и лечение от и във лечебни заведения за първична и специализирана извънболнична помощ.
 
Чл. 214. Пациентът има право да приеме или откаже лечение, след като получи достатъчна информация за естеството му и очаквания резултат.

Чл. 215. Пациентът има право на зачитане на поверителния характер на всички медицински и лични данни, станали известни на лекаря, стоматолога и други медицински специалисти, освен в случаите, предвидени от закона.
 
Чл. 216. Всеки пациент има право на спешна помощ, ако здравето и животът му се намират в непосредствена опасност. Ако тя не може да бъде оказана на място, медицинският специалист осигурява транспортирането на пациента към съответно лечебно заведение, като продължава оказването на спешните мерки.
 
Чл. 217. Серопозитивни лица, пациенти със СПИН, инфекциозни заболявания или психични разстройства имат същите права за получаване на медицинска помощ, съчувствие и зачитане на човешкото им достойнство и не могат да бъдат дискриминирани на базата на тяхното заболяване.

Чл. 218. Пациентът има право на съответни грижи и обезболяване при хронична болка и терминални състояния.

Чл. 219. Пациентът има право да бъде информиран за името, длъжността и квалификацията на всяко лице, което го лекува или участва в лечебния процес.

Чл. 220. В случаите на съвместно лечение или поемане на лечението от друг изпълнител на медицинска помощ пациентът има право да поиска сътрудничество и добра координация между включените в лечението му специали-сти, така че да се гарантира подходящото продължаване на лечението.

Чл. 221. Пациент, настанен в лечебно заведение, има право да приема или отказва посетители.

Чл. 222. Медицинските специалисти оказват медицинска помощ след получаване на информирано съгласие от пациента или негов законен представител.

Чл. 223. За да се получи информирано съгласие, лекарят или стоматологът трябва да предостави на пациента или негов законен пред-ставител медицинска информация в обем, даващ му възможност да приеме или откаже предложеното лечение. Медицинската информация включва:

1. диагноза на медицинското състояние на пациента и прогноза;

2. описание на целта, курса на лечение, разумните алтернативи, очакваните резултати и вероятността за успех от предлаганото лечение;

3. рисковете, свързани с предлаганите из-следвания и лечение, вкл. страничните ефекти, болка и други неудобства;

4. вероятността за успех и рисковете при алтернативни форми на лечение или при липса на лечение;

5. каква част от предлаганите изследвания и лечение се покрива от НЗОК.

Чл. 224. Лекарят или стоматологът трябва да предостави медицинската информация на пациента или негов законен представител във възможно най-ранен етап и по начин, даващ му възможност да разбере информацията и да направи свободен и независим избор.
 
Чл. 225. Съгласието може да бъде давано устно или писмено. Писменото съгласие се оформя чрез подписването на декларация.

Чл. 226. В случай на спешност съгласието може да бъде дадено устно.
 
Чл. 227. В случай на спешност лекарят или стоматологът може да окаже спешна помощ без съгласието на пациента, ако обстоятелствата около тази спешност, вкл. физическото или умственото състояние на пациента, не позволяват да се получи неговото съгласие.

Чл. 228. Пациентът може да упълномощи писмено друго лице, което да изразява информирано съгласие за лечение от негово име. Пълномощното трябва да съдържа подробно обстоятелствата и условията, при които пълномощникът може да представлява пациента.

Чл. 229. Пациентът има право на защита от икономическа, сексуална и друга форма на насилие, физическо или друго малтретиране или унизително отношение.

Чл. 230. При установени нарушения по смисъла на тази глава извън случаите, подлежащи на съдебно преследване, санкциите се налагат от съсловните организации при условията и по реда на ЗСОЛС, за което се уведомява НЗОК в 7-дневен срок.

***

Тук има още информация:

Общи права на гражданите за ползване на медицински услуги

Общите права на гражданите са уредени в основния нормативен акт за здравеопазването на България – Закона за здравето. Той урежда обществените отношения във връзка с опазването здравето на нацията и има за цел създаване на благоприятна среда за хармонично физическо и духовно развитие и дълготраен активен живот на гражданите. Всеки български гражданин има право на достъпна медицинска помощ и на здравно осигуряване.

Правото на достъпна медицинска помощ се осъществява при прилагане на следните принципи:

   1. своевременност, достатъчност и качество на медицинската помощ;
   2. равнопоставеност при оказване на медицинската помощ с приоритет за деца, бременни и майки на деца до 1 година;
   3. сътрудничество, последователност и координираност на дейностите между лечебните заведения;
   4. зачитане правата на пациента.

Извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на българските граждани се предоставят медицински услуги, финансирани от републиканския бюджет и от общинските бюджети, които са свързани със:

   1. медицинска помощ при спешни състояния;
   2. стационарна психиатрична помощ;
   3. осигуряване на кръв и кръвни продукти;
   4. трансплантация на органи, тъкани и клетки;
   5. задължително лечение и/или задължителна изолация;
   6. експертизи за степен на увреждания и трайна неработоспособност;
   7. заплащане на лечение за заболявания по ред, определен от министъра на здравеопазването;
   8. медицински транспорт по ред, определен от министъра на здравеопазването.

Всеки български гражданин ползва:

   1. ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини и други биопродукти, свързани с профилактиката на заразните болести, както и техническите средства за прилагането им;
   2. пълен обем от противоепидемични дейности;
   3. достъп до здравни дейности, включени в национални, регионални и общински здравни програми.

Медицинска помощ при спешни състояния

Държавата организира и финансира система за оказване на медицинска помощ при спешни състояния.

Спешно състояние е остро или внезапно възникнала промяна в здравето на човека, която изисква незабавна медицинска помощ.

Медицинската помощ при спешни състояния е насочена към предотвратяване на:

   1. смърт;
   2. тежки или необратими морфологични и функционални увреждания на жизнено значими органи и системи;
   3. усложнения при родилки, застрашаващи здравето и живота на майката или плода.

Всяко лице, намиращо се на мястото на инцидента, е длъжно да информира най-близко разположения център за спешна медицинска помощ, друго лечебно заведение или полицейско управление. Всяко лечебно заведение е длъжно да извърши възможния обем медицински дейности при пациент в спешно състояние независимо от неговото гражданство, адрес или здравноосигурителен статут. При невъзможност за осигуряване на необходимия обем дейности, ако състоянието на пациента позволява, той се настанява в най-близкото лечебно заведение, което разполага с необходимите условия за това. В случай на пренастаняване на пациент от едно лечебно заведение в друго се прилагат всички медицински документи за извършени диагностични, консултативни и лечебни дейности, обобщени в епикриза.

Не се допуска транспортиране на пациент, ако транспортът или свързаните с него обстоятелства водят до неоправдано висок риск за здравето и живота му.
Права на пациента

Пациент е всяко лице, което е потърсило или на което се оказва медицинска помощ. Регистрацията на лице като пациент става с неговото информирано съгласие, освен в случаите, посочени със закон. Оценката на здравното състояние на пациента не може да се основава на раса, пол, възраст, етническа принадлежност, произход, религия, образование, културно равнище, убеждения, политическа принадлежност, сексуална ориентация, лично и обществено положение или имуществено състояние.
Общи права

   1. зачитане на гражданските, политическите, икономическите, социалните, културните и религиозните му права;
   2. грижи от общността, в която живее;
   3. достъпна и качествена здравна помощ;
   4. повече от едно медицинско становище относно диагнозата, лечението и прогнозата на заболяването;
   5. защита на данните, отнасящи се до неговото здравословно състояние;
   6. възнаграждение за работата, която извършва, еднакво с това, което получава, ако не е болен;
   7. запознаване на достъпен език с неговите права и задължения;
   8. ясна и достъпна информация за здравословното му състояние и методите за евентуалното му лечение.

Права при хоспитализация

   1. да бъде посещаван от личния си лекар и от специалиста, издал направлението за хоспитализация;
   2. да приема или да отказва посетители;
   3. да ползва услугите на психотерапевт, юрист и свещенослужител;
   4. на образование и достъп до занимания, отговарящи на неговите социални, религиозни и културни потребности;
   5. да получи информация за цената на всяка една медицинска услуга, манипулация, лечение и лекарствените препарати в доболничната и болничната помощ.

Правата на пациента се упражняват при спазване на правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение.
Права при нелечими заболявания с неблагоприятна прогноза

При нелечими заболявания с неблагоприятна прогноза пациентът има право на палиативни медицински грижи. Цел на палиативните медицински грижи е поддържане качеството на живот чрез намаляване или премахване на някои непосредствени прояви на болестта, както и на неблагоприятните психологични и социални ефекти, свързани с нея. Палиативните медицински грижи включват:

   1. медицинско наблюдение;
   2. здравни грижи, насочени към обгрижване на пациента, премахване на болката и психоемоционалните ефекти на болестта;
   3. морална подкрепа на пациента и неговите близки.

Палиативни медицински грижи се оказват от личния лекар, от лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, от диспансери и хосписи.
Право на информирано съгласие

Информираното съгласие представлява писмено съгласие на пациента, давано след предварително получена достатъчна информация относно осъществяването на диагностична или терапевтична процедура, която засяга личността на болния и включва големи, явни или значителни рискове.

Предоставянето на информирано съгласие е право на пациента, а неговото получаване – задължение на лекаря.

Медицинските дейности се осъществяват след изразено информирано съгласие от пациента.

Когато пациентът е непълнолетен или е поставен под ограничено запрещение, за извършване на медицински дейности е необходимо освен неговото информирано съгласие и съгласието на негов родител или попечител. Когато пациентът е малолетен или недееспособен, информираното съгласие се изразява от негов родител или настойник, освен в случаите, предвидени със закон.

За получаване на информирано съгласие лекуващият лекар (стоматолог) уведомява пациента, съответно неговия родител, настойник или попечител, относно:

    * диагнозата и характера на заболяването;
    * описание на целите и естеството на лечението, разумните алтернативи, очакваните резултати и прогнозата;
    * потенциалните рискове, свързани с предлаганите диагностично-лечебни методи, включително страничните ефекти и нежеланите лекарствени реакции, болка и други неудобства;
    * вероятността за благоприятно повлияване, риска за здравето при прилагане на други методи на лечение или при отказ от лечение.

Медицинската информация се предоставя на пациента, съответно на неговия родител, настойник или попечител своевременно и в подходящ обем и форма, даващи възможност за свобода на избора на лечение.

При хирургични интервенции, обща анестезия, инвазивни и други диагностични и терапевтични методи, които водят до повишен риск за живота и здравето на пациента или до временна промяна в съзнанието му, информацията и информираното съгласие се предоставят в писмена форма.

Медицински услуги могат да бъдат извършвани в полза на здравето на пациента без писмено информирано съгласие само когато непосредствено е застрашен животът му, както и когато физическото или психичното му състояние не позволяват изразяване на информирано съгласие или е невъзможно да се получи своевременно информирано съгласие от родител, настойник или попечител.

За лица с психични разстройства и установена неспособност за изразяване на информирано съгласие дейностите могат да се извършват само след разрешение от комисията по медицинска етика в лечебното заведение и след вземане съгласието на законните им представители или от ръководителя на лечебното заведение, когато няма създадена комисия.

Пациентът, съответно негов родител, настойник или попечител може да откаже по всяко време предложената медицинска помощ или продължаването на започнатата медицинска дейност.

Отказът се удостоверява в медицинската документация с подписи на лицето.

Ако пациентът, съответно негов родител, настойник или попечител не е в състояние или откаже да удостовери писмено отказа си, това се удостоверява с подпис на лекуващия лекар и на свидетел.

В случаите, когато е налице отказ от родител, настойник или попечител и е застрашен животът на пациента, ръководителят на лечебното заведение може да вземе решение за осъществяване на животоспасяващо лечение.

Медицинска помощ против волята на пациента може да бъде оказвана само в случаи, определени със закон.
Активен

katerina
Newbie
*
Публикации: 7177« Отговор #1 -: Февруари 11, 2007, 23:48:49 »

Златна си Smile
Активен
Mermaid
Newbie
*
Публикации: 5935« Отговор #2 -: Февруари 11, 2007, 23:49:57 »

Май ще са си само за моя употреба  Lol  Не знам дали на някой ще му бъде интересно да чете 100 километра права...
Активен

blonde
Newbie
*
Публикации: 5502


« Отговор #3 -: Февруари 11, 2007, 23:52:57 »

Нещо много полезно,човек трябва да си знае правата. Друг е въпроса,че се съмнявам някой да си ги е чел,освен учещите/училите право Razz
Активен
aleks
Newbie
*
Публикации: 2162


« Отговор #4 -: Февруари 12, 2007, 08:50:54 »

на всяко право съответства задължение.....
дали някой е систематизирал задълженията на лекарите, медицинските сестри, санитарите и т.н.?

но иначе, пърли, темата ти е страхотно полезна. лично аз ти благодаря за нея. на мен доста неща ще ми влезнат в употреба.... Kiss
Активен
alin
Newbie
*
Публикации: 6623« Отговор #5 -: Февруари 12, 2007, 12:26:58 »

Ще си го разпечатам, за да го разпространя на всички близки около мен. Благодаря.
Активен
Enti
Newbie
*
Публикации: 2074« Отговор #6 -: Февруари 12, 2007, 16:00:18 »

Цитат на: "alin"
Ще си го разпечатам, за да го разпространя на всички близки около мен. Благодаря.


Това е доста добра идея
Активен

Mermaid
Newbie
*
Публикации: 5935« Отговор #7 -: Февруари 12, 2007, 16:05:55 »

Цитат на: "aleks"
на всяко право съответства задължение.....
дали някой е систематизирал задълженията на лекарите, медицинските сестри, санитарите и т.н.?


Ми, Алексче, кажи какво точно те интересува и ще поровя в нета. За това се сетих от един пост на Катерина и реших да го изнамеря.
Активен

aleks
Newbie
*
Публикации: 2162


« Отговор #8 -: Февруари 12, 2007, 16:31:45 »

ooo, ще съм ти признателна.  Smile

ами интересува ме до каква степен мога да казвам на лекаря си какво направление за специалист да ми даде? т.е. искам направление за очен и за гинеколог без да имам конкретни симптоми и оплаквания. искам само профилактичен преглед за мое успокоение. мога ли само да му кажа 'дай ми' и да си го получа.

другото е: когато съм в болницата след раждането как да разбера коя сестра как се грижи за детето ми, ако ми го вземат и ми го сложат в общата стая. и как да разбирам дали плаче, дали е гладно, дали е обгрижвано. т.е. интересува ми йерархията при сестрите и коя отговаря за тези неща в отделението. едва ли ще е главната сестра?

мерси предварително. ако е обемно за копиране, дай ми само насоки къде да търся.
Активен
katerina
Newbie
*
Публикации: 7177« Отговор #9 -: Февруари 12, 2007, 17:03:12 »

Пациентите като такива също имат задължения.

Алекс ме подсети,като попита дали може да поиска без причина конкретно направление-на това точно не мога да отговоря,но примерно нямате никакво право да отидете при лекар и да му кажете-измери ми кръвното или направи ми/дай ми еди-кво-си.
Активен
Sofi
Newbie
*
Публикации: 491« Отговор #10 -: Април 06, 2007, 18:44:47 »

Алекс,можеш да идеш без причина да си искаш направление.
Нямат право да ти откажат.

Поне на мен досега не ми се е случвало- ходила съм не веднъж-два пъти при личния лекар, казвала съм му 'Дай ми направление за гинеколог, болят ме яйчниците' и той дава, като обикновено ми се смее и ме пита дали знам къде се намират яйчниците ми.
 Big grin
Активен

Любовта е отговорът, но докато го чакаме сексът повдига някои доста интересни въпроси.
Mermaid
Newbie
*
Публикации: 5935« Отговор #11 -: Октомври 10, 2007, 12:26:37 »

Тук слагам тази информация, защото не намерих по-подходяща тема, за да я метна. Ако интересува софийските майки ок, ако не, здраве да е Smile

Безплатни профилактични прегледи на бебета в Токуда

10.10.2007

Безплатни профилактични прегледи на новородени деца до 6-месечна възраст организира МБАЛ „Токуда Болница София”. Консултациите ще се правят безвъзмездно всяка последна събота на месеца между 10,00 и 14,00 часа в кабинета по неонатология. От родителите няма да се изискват никакви документи, само предварително записан час на телефон: 02/403 4000.

Прегледите на бебетата са част от скрининговата програма на МБАЛ „Токуда Болница София” за ранно проследяване на здрави, рискови и недоносени бебета. По време на консултацията неонатолозите ще изследват физическото и нервно-психичното развитие на децата. „Ранното диагностициране на вродените заболявания и отклоненията в адаптацията на бебетата позволява да се вземат навременни мерки и да се предотвратят късните усложнения”. Това съобщи д-р Радка Масларска – началник на отделението по „Неонатология”. „От друга страна, профилактичните прегледи и скриниговите изследвания дават спокойствие на родителите при отглеждането на децата им”, допълва д-р Масларска. Целта е да бъдат обхванати не само децата, родени в МБАЛ „Токуда Болница София”. Желаещите трябва предварително да се запишат на тел: 02/ 4034 000. Адресът на МБАЛ „Токуда Болница София” е бул. Никола Вапцаров 51 Б. /БГНЕС
Активен

Страници: [1]   Нагоре
  Изпечатай  
 
Отиди на:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.14 | SMF © 2006, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!